รางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practices

โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเก่า) มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บุคลากรได้รับรางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practices การจัดการศึกษาปฐมวัยระดับจังหวัด ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ดังนี้
🌷 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ ด้านการบริหารการจัดการศึกษาปฐมวัย โดย นางสาวปวิชญา ใจมาตุ่น รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเก่า)
🌷 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ด้านการจัดประสบการณ์การศึกษา โดย นางจันทร์เพ็ญ สันวงค์ ครูผู้สอนระดับปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเก่า)