วันเสาร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ โรงเรียนเทศบาล ๑(บ้านเก่า) จัดกิจกรรมอบรมโครงการดูแลสุขอนามัยของนักเรียนในโรงเรียน โดยวิทยากร นายบรรจง กาวิละมูล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย