วันจันทร์ ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖
🏫โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเก่า) ได้จัดโครงการอาสาประปาเพื่อปวงชน โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมกิจกรรม ได้รับเกียรติจาก นายพรเทพ ศรีจักร ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานในโครงการ โดยมีคณะวิทยากรทีมงานจากการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพาน จังหวัดเชียงราย
🎊🎊🌀🌀💦💦💧👍👍