วันพุธ ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖
🏫โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเก่า) ได้ดำเนินกิจกรรมการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด และเรียนรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด โดยคณะวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย