วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖
🏫โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเก่า) ได้มีตัวแทนนักเรียนแกนนำระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน ๗ คน เข้าร่วมอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ เพื่อระดมปัญหาที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนเพื่อนำมาหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมโดยมีที่ปรึกษาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพที่หลากหลายสาขา ที่คลอบคลุมทั้งด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต ณ โรงเรียนพานพิทยาคม