วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖
ผู้กำกับ รองผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ทำพิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (พิธีปฏิญาณตนลูกเสือ) จากลูกเสือสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้าสู่กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (มัธยมศึกษาตอนต้น)