วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖
🏫โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเก่า) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ได้เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา ณ เทศบาลตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย