วันพุธ ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ 🏫โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเก่า) ได้เข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖ ร่วมกับเทศบาลตำบลเมืองพาน ได้แก่ วัดป่าซาง วัดเทพวัน วัดม่วงชุม วัดเกตุแก้ว และวัดทุ่งพร้าว โดยมีนายวชิร ดวงแสงทอง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองพาน ร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองพาน รองปลัดเทศบาล สภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลเมืองพาน คณะครู นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุวุฒิวิทยาลัย เทศบาลตำบลเมืองพาน ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเก่า) และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเมืองพาน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี สืบสานประเพณีในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสืบไป 🙏🙏🙏🎊🎊✨✨