ปีการศึกษา 2565

นายณัฐดนัย  นันตา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วิชาเอก พลศึกษา

นางสาวอรุณณี   โพธิทอง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ

นายอนุชา   สาวะพรหม 
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วิชาเอก เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายวุฒิวัฒน์   เตจ๊ะน้อย
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วิชาเอก พลศึกษา

นางสาวพรชิตา  มัฆวาฬ 
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วิชาเอก สังคมศึกษา

ปีการศึกษา 2564

นางสาวทิพวรรณ  พันธมาศ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วิชาเอก คณิตศาสตร์

นางสาวจิรัชญา   ตาคำ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ

ปีการศึกษา 2563

นางสาวชฎาพร     พัดตัน
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วิชาเอก ภาษาจีน

นายชวลิต ถาวร
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วิชาเอก สังคมศึกษา

นายภาณุวัฒน์ ดวงมูล
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วิชาเอก พลศึกษา

ปีการศึกษา 2562

นายทินกร     แก้วน้อย
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วิชาเอก ภาษาไทย

นางสาวชญานี   โพธิ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ

นางสาวกมลลักษณ์    กลิ่นจันทร์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วิชาเอก คณิตศาสตร์

นางสาวทักษพร สุริยาจันทร์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วิชาเอก ปฐมวัย

นางสาวกมลลักษณ์    กลิ่นจันทร์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วิชาเอก คณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2561

นางสาวธันยพร   ชวนคิด
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วิชาเอก ภาษาจีน

นางสาวนรากร    ดวงไฟ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วิชาเอกภาษาจีน

นางสาวญาสุนีย์     บุญเทิง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วิชาเอก คณิตศาสตร์

นายยุทธนา       ชื่นบาล
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วิชาเอก พลศึกษา

นางสาวสุพัตรชา   หินสม
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วิชาเอก พลศึกษา

นางสาวพรพรรณ    วงศ์ศรีชา 
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วิชาเอก เทคโนโลยี