นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวทิพวรรณ พันธมาศ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วิชาเอก คณิตศาสตร์
ปีการศึกษา 2564

นางสาวจิรัชญา ตาคำ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
ปีการศึกษา 2564

นางสาวชฎาพร     พัดตัน
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วิชาเอก การสอนภาษาจีน
ปีการศึกษา 2563


นายชวลิต ถาวร
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วิชาเอก สังคมศึกษา
ปีการศึกษา 2563


นายภาณุวัฒน์ ดวงมูล

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วิชาเอก พลศึกษา
ปีการศึกษา 2563

นายทินกร     แก้วน้อย
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วิชาเอก การสอนภาษาไทย
ปีการศึกษา 2562

นางสาวชญานี   โพธิ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
ปีการศึกษา 2562

นางสาวกมลลักษณ์    กลิ่นจันทร์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วิชาเอก คณิตศาสตร์
ปีการศึกษา 2562

นางสาวทักษพร สุริยาจันทร์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วิชาเอก ปฐมวัย
ปีการศึกษา 2562

นางสาวธันยพร   ชวนคิด
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วิชาเอก การสอนภาษาจีน
ปีการศึกษา 2561

นางสาวนรากร    ดวงไฟ 
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วิชาเอก ภาษาจีน
ปีการศึกษา 2561

นางสาวญาสุนีย์     บุญเทิง 
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วิชาเอก คณิตศาสตร์
ปีการศึกษา 2561

นายยุทธนา       ชื่นบาล
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วิชาเอก พลศึกษา
ปีการศึกษา 2561

นางสาวสุพัตรชา   หินสม 
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วิชาเอก พลศึกษา
ปีการศึกษา 2561

นางสาวพรพรรณ    วงศ์ศรีชา 
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วิชาเอก เทคโนโลยี
ปีการศึกษา 2561