Call us : 053-721075, 09-4891-9111
Mail us : t1bankao@gmail.com

ทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นายกริช มากกุญชร ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นตัวแทนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปภัมภ์ มอบทุนการศุกษาให้กับ เด็กหญิงทักขญา อาตะมา ม.1/2 จำนวน 4,000 บาท