ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้เข้าร่วมแข่งขันเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ รวมพลคนอำเภอพาน และได้รับรางวัลมา 4 รางวัล

วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2565
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้เข้าร่วมแข่งขันเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ รวมพลคนอำเภอพาน และได้รับรางวัลมา 4 รางวัล
1. รางวัลชนะเลิศ ประเภทนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นชาย เด็กชาย กรวิชญ์ ธรรมปัญญา
2. รางวัลชนะเลิศ ประเภทนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นหญิง เด็กหญิงชนิกานต์ ทรงความเจริญ
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นหญิง เด็กหญิงฐิติกา สิทธิปัญญา
4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นหญิง เด็กหญิง นิชาภัทร พุดซื่อ