จัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ตามแนวคิดการสอนแบบมอนเตสซอรี่ โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (MABL : Montessori and Activity Based Learning)

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565
โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเก่า) จัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ตามแนวคิดการสอนแบบมอนเตสซอรี่ โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (MABL : Montessori and Activity Based Learning) มุ่งพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการสมวัยควบคู่กับการพัฒนาทักษะสมอง EF