ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Civid19

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565
โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเก่า) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Civid19
⛑ คัดกรองนักเรียนตามมาตรการที่กรมอนามัยกำหนด
🚮 นักเรียนทำความสะอาดบริเวณรับผิดชอบของตนเองภายในโรงเรียน