โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันโรคเอดส์ในนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันโรคเอดส์ในนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๕ ณ หอประชุมฯ เทศบาลตำบลเมืองพาน