นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี นายมานนท์ ทิศชมภู Manon Titchumpoo เป็นวิทยากร ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ ๙ หอมแผ่นดินดอยงาม Organic farm and homestay
📝นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
🌾การโยนข้าว
🫘 การทำปุ๋ยถั่วเหลือง
🌱การเพาะเลี้ยงแหนแดง
🥚การทำไข่เค็มสมุนไพร