โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน และสวนสัตว์ภูเทียนรีสอร์ท จังหวัดเชียงราย

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕
โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเก่า) ได้จัดโครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน และสวนสัตว์ภูเทียนรีสอร์ท จังหวัดเชียงราย เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้จากการทัศนศึกษา เรียนรู้ร่วมกันในสถานการณ์ สถานที่ที่แตกต่างจากวัฒนธรรม ประเพณี และท้องถิ่น ให้เกิดการเปิดโลกทัศน์ วิสัยทัศน์ ทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูผู้สอน ผู้เรียน ท้องถิ่น และกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติจากสถานการณ์จริง
⛪️🏡🏯📚✏️🙏👍👍✨✨