เข้าร่วมอบรมโครงการอำเภออนามัยเจริญพันธ์ุ เครือข่ายอำเภอพาน หัวข้อ ทักษะชีวิตวัยรุ่นทางร่างกาย/จิตใจและครอบครัวอบอุ่น

วันที่ 27-28 สิงหาคม 2565
👫🏻ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑(บ้านเก่า)
👩‍💻เข้าร่วมอบรมโครงการอำเภออนามัยเจริญพันธ์ุ เครือข่ายอำเภอพาน หัวข้อ ทักษะชีวิตวัยรุ่นทางร่างกาย/จิตใจและครอบครัวอบอุ่น
🏠ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ