กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเก่า) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ณ เทศบาลตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ โดยมีนายพรเทพ ศรีจักร์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเก่า) เป็นประธานในการจัดกิจกรรม โดยจัดเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาลูกเสือ- เนตรนารี เพื่อมุ่งจัดประสบการณ์ให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงหลังจากการเรียนภายในโรงเรียนแล้ว และสามารถนำทักษะชีวิตมาปรับใช้ในการอยู่ค่ายพักแรมนอกสถานที่ มีกิจกรรมเสริมทักษะต่างๆ ของแต่ละฐาน เพื่อให้นักเรียนของโรงเรียนได้มีทักษะชีวิตในการดำรงตนใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้
👍👍🐯🐯🪢🪢✨✨