กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๕
โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเก่า) จัดโครงการอบรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ โดยมีนายพรเทพ ศรีจักร์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเก่า) เป็นประธานในโครงการอบรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้กระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ – เนตรนารี จัดประสบการณ์ได้เรียนรู้ประสบการณ์ตรง และเพื่อเพิ่มทักษะในการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ดังนี้
👍วิชาที่ ๑ ระเบียบแถว
👍วิชาที่ ๒ เกม เพลง และกิจกรรมสร้างความสามัคคี
👍วิชาที่ ๓ การปฐมพยาบาล
👍วิชาที่ ๔ บรรเทาสาธารณภัย ไฟไหม้ และแผ่นดินไหว
👍วิชาที่ ๕ แผนที่และเข็มทิศ
👍👍🐯🐯🪢🪢✨✨