โครงการอบรมเพิ่มทักษะกิจกรรมลูกเสือสำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๕
โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเก่า) ได้จัดกิจกรรมอบรมแกนนำต้นแบบคุณธรรมซึ่งเป็นกิจกรรมที่อยู่ในโครงการสร้างคนเก่ง คนดี ศรีสังคม ณ วัดร้องหลอด อ.พาน จังหวัดเชียงราย เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นผู้นำและแบบอย่างที่ดีด้าน คุณธรรม จริยธรรม นำความรู้และการปฏิบัติตนที่ได้รับถ่ายทอดให้ผู้อื่นและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป
⛪️🏡🏯📚✏️🙏👍👍✨✨