053-721075, 09-4891-9111 t1bankao@gmail.com

โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเก่า) แสดงความยินดีกับนักเรียนจากการแข่งขันทักษะวิชาการ ในมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2565 ณ เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แสดงความยินดีกับ

   1. เด็กหญิงฐิติกา สิทธิปัญญา
   2. เด็กหญิงวิชาดา  แสนสนิท
   3. เด็กหญิงภัทรศยา อินทร์แปง

ได้รับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดแข่งขันโครงงาน สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

 

แสดงความยินดีกับ

   1. เด็กหญิงเกศินี มีเดช
   2. เด็กหญิงสุพรรษา พรรณโภชน์
   3. เด็กหญิงอภิญญา หวนหวาน

ได้รับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทอง ชมเชยอันดับ 1 การประกวดแข่งขันโครงงาน คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6

 

แสดงความยินดีกับ

   1. เด็กชายกรวิชญ์ ธรรมปัญญา
   2. เด็กชายภูริทัต ชุมภู
   3. เด็กหญิงภัทรธิดา ปวนคำ

ได้รับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทอง อันดับ 7 การประกวดแข่งขันโครงงาน วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3