เจ้าหน้าที่


นายสุชาติ  ศรีธิโอวาท
เจ้าหน้าที่การเงิน
 
นางสาวจันทร์จิรา  เชื้อเมืองพาน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
                                    นายณรงค์    โยสุยะ
นักการภารโรง
นายบรรจง    ประเสริฐจีวะ
นักการภารโรง
 
นางสาวฐิติรัตน์  ลาภสกุลศรี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ