ประวัติ

ประวัติของสถานศึกษา

            โรงเรียนบ้านเก่า ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  11 ตุลาคม พ.ศ. 2499 ภายใต้การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการตลอดมา จวบจนในปี พ.ศ. 2545 ทางโรงเรียนได้รับการอนุเคราะห์และสนับสนุนจากทางเทศบาลตำบลเมืองพาน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในหลายๆ ด้านอย่างสม่ำเสมอ ทำให้โรงเรียนมีความก้าวหน้าและพัฒนาขึ้นตามลำดับ จนเป็นที่ประจักษ์แก่ผู้ปกครองและประชาชนโดยทั่วไป ต่อมาทางรัฐบาลได้กระจายอำนาจจนให้ท้องถิ่นได้มีบทบาทในการบริหารและจัดการทางด้านการศึกษา โรงเรียนบ้านเก่าซึ่งได้รับความเห็นชอบจากประชาชน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครูจึงได้สมัครใจเข้ารับการถ่ายโอนเข้าสู่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

            กระทั่งวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2549 โรงเรียนบ้านเก่า ได้รับการถ่ายโอนภารกิจและทางโรงเรียนได้จัดพิธีรับมอบถ่ายโอนเมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2550 และเมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2550 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 ได้โอนบุคลากร เข้าสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองพาน จำนวน 10 คน และมีชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเก่า) เป็นต้นมา

 

วิสัยทัศน์

ผู้เรียนเป็นเลิศ พร้อมเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21

กิจกรรมเรียนรู้หลากหลายได้มาตรฐาน ครู บุคลากระดับมืออาชีพ

บริหารสถานศึกษาเป็นเลิศ ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น

 

พันธกิจ

  1. พัฒนา ส่งเสริมครูสู่มาตรฐานในระดับมืออาชีพ
  2. พัฒนาผู้เรียนก้าวสู้ความเป็นเลิศ
  3. พัฒนาผู้เรียนมีทักษะ มีศักยภาพเพื่อเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21
  4. ส่งเสริมกิจกรรมเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้มาตรฐาน
  5. ส่งเสริมปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้รอบด้าน
  6. พัฒนาท้องถิ่น โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
  7. พัฒนาระบบบริหารงาน ให้มีประสิทธิภาพ

 

ปรัชญาของโรงเรียน

      คุณธรรม นำความรู้ มุ่งสู่ภาษา พัฒนาสังคมนิยมไทย

 

คำขวัญของโรงเรียน

      “เรียนดี กีฬาเด่น เน้นวินัย น้ำใจงาม”

 

อัตลักษณ์

      ซื่อสัตย์  มีจิตสาธารณะ

 

เอกลักษณ์

    เรียนฟรี  มีคุณภาพ

 

คุณลักษณพอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเก่า)

    1.ไหว้สวย
2. แต่งกายเรียบร้อย
    3.รู้จักออม