053-721075, 09-4891-9111 t1bankao@gmail.com
a4

นางสาวสุภาพร อินต๊ะฟอง

หัวหน้าระดับชั้นอนุบาล

นางสาวณิชกานต์ เวียงแก้ว

ครูประจำชั้นห้องเสริมประสบการณ์ฯ 1

a3

นางสาวพรทิวา   มอยนา

ครูประจำชั้นห้องเสริมประสบการณ์ฯ 2

a2

นางสาวศศิพร    ทำบุญ

ครูประจำชั้นห้องเสริมประสบการณ์ฯ 3

a5

นางสุพิชญา เขียวเงี้ยว

ครูประจำชั้นห้องมอนเตสซอรี่2

a91

นางจันทร์เพ็ญ สันวงค์

ครูประจำชั้นห้องมอนเตสซอรี่1

a8

นางณฐวรรณ ยศวิทยากุล

ครูประจำชั้นห้องศิลปะฯ 1

a4

นางสาวสุภาพร อินต๊ะฟอง

ครูประจำชั้นห้องศิลปะฯ 2

S__67665925

นางสาววรรณทนา สุวรรณรินทร์

ครูประจำชั้นห้องศิลปะฯ 3