นางจันทร์เพ็ญ   สันวงค์
หัวหน้าระดับชั้นอนุบาล
นางวรากุล      เสาร์สุวรรณ์
ครูประจำชั้นห้องมอนเตสซอรี่1
นางสาวฐิติรัตน์   กำบิล
ครูประจำชั้นห้องมอนเตสซอรี่2
นางจันทร์เพ็ญ   สันวงค์
ครูประจำชั้นห้องมอนเตสซอรี่3

นางสาวพิมพ์วดี  เรืองอยู่
ครูประจำชั้นห้องเสริมประสบการณ์ฯ 1
นางสาวพรทิวา   มอยนา
ครูประจำชั้นห้องเสริมประสบการณ์ฯ 2
                   นางสาวศศิพร    ทำบุญ
ครูประจำชั้นห้องเสริมประสบการณ์ฯ 3
นางสาวณฐวรรณ สีฟ้า
ครูประจำชั้นห้องศิลปะฯ 1
นางสาวสุภาพร  อินต๊ะฟอง
ครูประจำชั้นห้องศิลปะฯ 2
               นางวรากุล      เสาร์สุวรรณ์
ครูประจำชั้นห้องศิลปะฯ 3