053-721075, 09-4891-9111 t1bankao@gmail.com
a2

นางสาวศศิพร    ทำบุญ
หัวหน้าระดับชั้นอนุบาล

1575429244816

นางสาวพิมพ์วดี เรืองอยู่

ครูประจำชั้นห้องเสริมประสบการณ์ฯ 1

a3

นางสาวพรทิวา   มอยนา

ครูประจำชั้นห้องเสริมประสบการณ์ฯ 2

a91

นางจันทร์เพ็ญ สันวงค์

ครูประจำชั้นห้องมอนเตสซอรี่1

a5

นางสุพิชญา เขียวเงี้ยว

ครูประจำชั้นห้องมอนเตสซอรี่1

a2

นางสาวศศิพร    ทำบุญ

ครูประจำชั้นห้องเสริมประสบการณ์ฯ 3

a8

นางสาวณฐวรรณ สีฟ้า

ครูประจำชั้นห้องศิลปะฯ 1

a4

นางสาวสุภาพร อินต๊ะฟอง

ครูประจำชั้นห้องศิลปะฯ 2

S__67665925

นางสาววรรณทนา สุวรรณรินทร์

ครูประจำชั้นห้องศิลปะฯ 3

บุคคล

นางสาวปณิดา แสงทอง

ครูภาษาจีน