053-721075, 09-4891-9111 t1bankao@gmail.com

ปีการศึกษา 2566

   • 1.1.1 ผู้เรียนมีทักษะในการอ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดในแต่ละระดับชั้น 
   • 1.1.2 ผู้เรียนมีทักษะในการเขียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดในแต่ละระดับชั้น
   • 1.1.3 ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสารตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดในแต่ละระดับชั้น
   • 1.1.4 ผู้เรียนมีทักษะในการคิดคำนวณตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดในแต่ละระดับชั้น
   • 1.1.5 ผู้เรียน มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ  แก้ปัญหา
   • 1.1.6 ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมองค์ความรู้และสร้างสรรค์ชิ้นงาน นวัตกรรมอย่างน้อย 1 ชิ้นงาน
   • 1.1.7 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   •  1.1.8 ผู้เรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยรวมผ่านเกณฑ์การวัดผลตามหลักสูตรสถานศึกษา
   • 1.1.9 ผู้เรียน มีความรู้ทักษะพื้นฐาน เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
   • 1.2.1  ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษากำหนด
   • 1.2.2  ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าความเป็นไทย
    ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ ประเพณี และภูมิปัญญา

   • 1.2.3  ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
   • 1.2.4 ผู้เรียน มีสุขภาพจิต อารมณ์ สังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมกับช่วงวัย
  • 2.1   สถานศึกษามีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ
  • 2.2   สถานศึกษามีการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
  • 2.3   สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีคุณภาพ
  • 2.4   สถานศึกษามีระบบนิเทศภายในสถานศึกษา
  • 2.5   สถานศึกษาดำเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย
  • 2.6   สถานศึกษาพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ และเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
  • 2.7   สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และมีความปลอดภัย
  • 2.8   สถานศึกษาจัดระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการจัดการภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ
  • 3.1    ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
  • 3.2   ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
  • 3.3   ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
  • 3.4    ครูมีการตรวจสอบประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน
  • 3.5    ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา  และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2565

   • 1.1.1 ผู้เรียนมีทักษะในการอ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดในแต่ละระดับชั้น 
   • 1.1.2 ผู้เรียนมีทักษะในการเขียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดในแต่ละระดับชั้น
   • 1.1.3 ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสารตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดในแต่ละระดับชั้น
   • 1.1.4 ผู้เรียนมีทักษะในการคิดคำนวณตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดในแต่ละระดับชั้น
   • 1.1.5 ผู้เรียน มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ  แก้ปัญหา
   • 1.1.6 ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมองค์ความรู้และสร้างสรรค์ชิ้นงาน นวัตกรรมอย่างน้อย 1 ชิ้นงาน
   • 1.1.7 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   •  1.1.8 ผู้เรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยรวมผ่านเกณฑ์การวัดผลตามหลักสูตรสถานศึกษา
   • 1.1.9 ผู้เรียน มีความรู้ทักษะพื้นฐาน เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
   • 1.2.1  ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษากำหนด
   • 1.2.2  ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าความเป็นไทย
    ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ ประเพณี และภูมิปัญญา

   • 1.2.3  ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
   • 1.2.4 ผู้เรียน มีสุขภาพจิต อารมณ์ สังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมกับช่วงวัย
  • 2.1   สถานศึกษามีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ
  • 2.2   สถานศึกษามีการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
  • 2.3   สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีคุณภาพ
  • 2.4   สถานศึกษามีระบบนิเทศภายในสถานศึกษา
  • 2.5   สถานศึกษาดำเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย
  • 2.6   สถานศึกษาพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ และเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
  • 2.7   สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และมีความปลอดภัย
  • 2.8   สถานศึกษาจัดระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการจัดการภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ
  • 3.1    ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
  • 3.2   ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
  • 3.3   ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
  • 3.4    ครูมีการตรวจสอบประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน
  • 3.5    ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา  และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้