นายพรเทพ  ศรีจักร์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเก่า)


นางสาวปวิชญา ใจมาตุ่น
รักษาการในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเก่า)

 


นางสุพิชญา   เขียวเงี้ยว
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคลากร


นางดวงสมร   ก้อนทองสิงห์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานแผนและงบประมาณ


นายพิศาล   ฟองนิ้ว
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ


นายสุรชาติ  โพธิ์ยอด
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน


นายเอกชัย  ยาวิลาศ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป