บุคลากร

ผอ.พรเทพ

นายพรเทพ  ศรีจักร์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเก่า)

รองปวิชญา

นางสาวปวิชญา ใจมาตุ่น

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเก่า)

m1

นายพิศาล  ฟองนิ้ว
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

m2

นายสุรชาติ  โพธิ์ยอด
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน

m22

นายเอกชัย  ยาวิลาศ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

a5

นางสุพิชญา  เขียวเงี้ยว
ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

ดวงสมร

นางดวงสมร  แก้วทองสิงห์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานแผนและงบประมาณ