053-721075, 09-4891-9111 t1bankao@gmail.com


นายเอกสิทธิ์  โอตะแปง
หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น


นางสาวประกายแก้ว แก้วอินต๊ะ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

นายนพวัฒน์  ตาวารี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวณัฏฐ์ณิชา ชัยนนถี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
นางสาวชนม์นิภา ชุมภูเมือง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
นางอติยาภรณ์ ยาวิลาศ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวมณีกาญจน์ ถิ่นลำปาง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

นายโสภิษธานุวัฒน์ ชัยวรณ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาววัชรียา บุญงาม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

นายเอกสิทธิ์  โอตะแปง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางอุ้มขวัญ หัตถสาร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
นางสาวศุภมาส  ตันแก้ว
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2