053-721075, 09-4891-9111 t1bankao@gmail.com


นายเศรษฐพันธุ์ สันวงค์
หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

นายสยาม  วงศ์ธิดาธร
ครูที่ปรึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางดวงสมร ก้อนทองสิงห์
ครูที่ปรึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางดวงสุดา โพธิ์ยอด
ครูที่ปรึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวชลธิชา อนันต์ชัยพัทธนา
ครูที่ปรึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายธนเทพ ก๋าวิบูล
ครูที่ปรึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางบังอร ศุภเกียรติบัญชร
ครูที่ปรึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2