ชุดกิจกรรมการเรียนรู้การ์ตูนสั้น เรื่อง โภชนาการกับสุขภาพ รายวิชาสุขศึกษา 2 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ 5 STEPs สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเก่า)