053-721075, 09-4891-9111 t1bankao@gmail.com

ตารางเรียนออนไลน์ 2/2564 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

ตารางเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ลิงค์เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

09.00 - 10.00 น.

10.30 - 11.30 น.

13.00 - 14.00 น.

14.30 - 15.30 น.

ตารางเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ลิงค์เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

09.00 - 10.00 น.

10.30 - 11.30 น.

13.00 - 14.00 น.

14.30 - 15.30 น.

ตารางเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ลิงค์เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

09.00 - 10.00 น.

10.30 - 11.30 น.

13.00 - 14.00 น.

14.30 - 15.30 น.

ห้องสื่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6