053-721075, 09-4891-9111 t1bankao@gmail.com

ตารางเรียนออนไลน์ 2/2564 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ลิงค์เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

09.00 - 10.00 น.

10.30 - 11.30 น.

13.00 - 14.00 น.

14.30 - 15.30 น.

ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ลิงค์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

09.00 - 10.00 น.

10.30 - 11.30 น.

13.00 - 14.00 น.

14.30 - 15.30 น.

ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ลิงค์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

09.00 - 10.00 น.

10.30 - 11.30 น.

13.00 - 14.00 น.

14.30 - 15.30 น.