053-721075, 09-4891-9111 t1bankao@gmail.com
p12

นางสาวมณีกาญจน์ ถิ่นลำปาง
หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

p32

นางสาววัชรียา บุญงาม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

p62

นายเอกสิทธิ์ โอตะแปง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

p33

นายนพวัฒน์ ตาวารี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1

a1

นางอุ้มขวัญ หัตถสาร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1

p22

นางสาวประกายแก้ว แก้วอินต๊ะ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1

p222

นางสาวณัฏฐ์ณิชา ชัยนนถี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1

p31

นางอติยาภรณ์ ยาวิลาศ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

1575429242666

นางสาวศุภมาส ตันแก้ว
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1

p12

นางสาวมณีกาญจน์ ถิ่นลำปาง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

นายโสภิษธานุวัฒน์ ชัยวรณ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2