053-721075, 09-4891-9111 t1bankao@gmail.com
p41

นางดวงสุดา โพธิ์ยอด
หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

p52

นายธนเทพ ก๋าวิบูล
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1

p51

นายเอกสิทธิ์ โอตะแปง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

IMG_20191204_092925

นายเอกรัตน์ บุญยะรัตน์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

aa2

นายสยาม วงศ์ธิดาธร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1

ดวงสมร

นางดวงสมร ก้อนทองสิงห์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

p66

นายเศรษฐพันธุ์ สันวงค์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

p41

นางดวงสุดา โพธิ์ยอด
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

p42

นางสาวชลธิชา อนันต์ชัยพัทธนา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2