053-721075, 09-4891-9111 t1bankao@gmail.com
m311

นายตรัยธวัช อุดเอ้ย

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

m2

นายสุรชาติ โพธิ์ยอด

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1

S__43548715

นางสาวธันยพร ชวนคิด

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายพิศาล ฟองนิ้ว

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2

m12

นายศตวรรษ ยศวิทยากุล

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2

m21

นางพรทิพย์ วงค์ตะวัน

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

m22

นายเอกชัย ยาวิลาศ

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2

m3

นายวิสาร โตบันลือภพ

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2

m311

นายตรัยธวัช อุดเอ้ย

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวพิมพ์วดี เรืองอยู่

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายโอฬาร วงศ์ประสิทธิ์

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2