การแต่งกาย

ระดับชั้นอนุบาล

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3