053-721075, 09-4891-9111 t1bankao@gmail.com

สถิติจำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ชั้น ชาย หญิง รวม   ชั้น ชาย หญิง รวม
อ.1/1 12 4 16 ป.1/1 8 14 22
อ.1/2 10 12 22 ป.1/2 7 16 24
อ.2/1 13 8 21 ป.2/1 17 15 32
อ.2/2 10 14 24 ป.2/2 16 17 33
อ.3/1 8 15 23 ป.3/1 16 14 30
อ.3/2 14 13 27 ป.3/2 18 17 35
รวม 67 66 133 รวม 82 93 175
 
ชั้น ชาย หญิง รวม   ชั้น ชาย หญิง รว
ป.4/1 14 13 27 ม.1/1 17 18 35
ป.4/2 13 15 28 ม.1/2 14 20 34
ป.5/1 15 19 34 ม.2/1 13 19 32
ป.5/2 16 18 34 ม.2/2 13 20 33
ป.6/1 11 17 28 ม.3/1 17 16 33
ป.6/2 11 17 28 ม.3/2 12 15 27
รวม 80 99 179 รวม 85 109 194
 
  รวมทั้งหมด ชาย หญิง
314 367

681

ณ วันที่ 8  พฤศจิกายน 2565

สถิติจำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ชั้น ชาย หญิง รวม   ชั้น ชาย หญิง รวม
อ.1/1 12 5 17 ป.1/1 8 14 22
อ.1/2 10 13 23 ป.1/2 8 15 23
อ.2/1 12 7 19 ป.2/1 17 15 32
อ.2/2 10 13 23 ป.2/2 16 16 32
อ.3/1 8 14 22 ป.3/1 16 14 30
อ.3/2 14 13 27 ป.3/2 18 17 35
รวม 67 65 131 รวม 83 91 174
 
ชั้น ชาย หญิง รวม   ชั้น ชาย หญิง รว
ป.4/1 14 12 26 ม.1/1 17 18 35
ป.4/2 13 13 26 ม.1/2 14 20 34
ป.5/1 16 19 35 ม.2/1 13 20 33
ป.5/2 17 18 35 ม.2/2 13 20 33
ป.6/1 11 17 28 ม.3/1 17 16 33
ป.6/2 11 17 28 ม.3/2 12 15 27
รวม 82 96 178 รวม 86 109 195
 
  รวมทั้งหมด ชาย หญิง
317 361

678

ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565