สถิติจำนวนนักเรียน

ภาคเรียนที่ 1/2563

สถิติจำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเก่า) ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

ชั้น ชาย หญิง รวม ชั้น ชาย หญิง รวม
มอน1 9 6 15 ป.1/1 13 13 26
มอน2 5 10 15 ป.1/2 13 11 24
มอน3 6 9 15 ป.1/3 13 12 25
ศิลปะ1 7 7 14 ป.2/1 12 11 23
ศิลปะ2 7 8 15 ป.2/2 11 13 24
ศิลปะ3 7 8 15 ป.3/1 14 18 32
เสริม1 6 9 15 ป.3/2 16 17 33
เสริม2 8 7 15 รวม 92 95 187
เสริม3 9 7 15
รวม 63 71 134
ชั้น ชาย หญิง รวม ชั้น ชาย หญิง รวม
ป.4/1 13 17 30 ม.1/1 18 18 36
ป.4/2 12 18 30 ม.1/2 16 19 35
ป.5/1 13 19 32 ม.2/1 19 5 24
ป.5/2 13 19 32 ม.2/2 18 7 25
ป.6/1 18 20 38 ม.3/1 16 14 30
ป.6/2 18 21 39 ม.3/2 14 16 30
รวม 87 114 201 รวม 101 79 180
รวมทั้งหมด ชาย 343 705
หญิง 359

ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2563

ภาคเรียนที่ 2/2562

สถิติจำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเก่า) ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

ชั้น ชาย หญิง รวม ชั้น ชาย หญิง รวม
มอน1 7 8 15 ป.1/1 11 13 24
มอน2 6 9 15 ป.1/2 12 13 25
มอน3 6 9 15 ป.2/1 13 17 30
ศิลปะ1 4 11 15 ป.2/2 14 17 31
ศิลปะ2 7 8 15 ป.3/1 14 17 31
ศิลปะ3 9 6 15 ป.3/2 12 18 30
เสริม1 7 8 15 รวม 76 95 171
เสริม2 9 6 15
เสริม3 9 6 15
รวม 64 71 135
ชั้น ชาย หญิง รวม ชั้น ชาย หญิง รวม
ป.4/1 12 20 32 ม.1/1 21 5 26
ป.4/2 13 20 33 ม.1/2 19 7 26
ป.5/1 17 21 38 ม.2/1 16 14 30
ป.5/2 17 20 37 ม.2/2 15 16 31
ป.6/1 16 21 37 ม.3/1 15 15 30
ป.6/2 17 19 36 ม.3/2 16 14 30
รวม 92 121 213 รวม 102 71 173
รวมทั้งหมด ชาย 334 692
หญิง 358

ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน  2562

ภาคเรียนที่ 1/2562

สถิติจำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเก่า) ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

ชั้น ชาย หญิง รวม ชั้น ชาย หญิง รวม
อ.1/1 6 6 12 ป.1/1 11 13 24
อ.1/2 4 7 11 ป.1/2 12 12 24
อ.2/1 13 11 24 ป.2/1 14 17 31
อ.2/2 14 10 24 ป.2/2 13 17 30
อ.3/1 13 19 32 ป.3/1 13 17 30
อ.3/2 12 17 29 ป.3/2 12 18 30
รวม 62 70 132 รวม 75 94 169
ชั้น ชาย หญิง รวม ชั้น ชาย หญิง รวม
ป.4/1 12 20 32 ม.1/1 21 5 26
ป.4/2 13 20 33 ม.1/2 19 7 26
ป.5/1 16 21 37 ม.2/1 16 14 30
ป.5/2 17 20 37 ม.2/2 15 16 31
ป.6/1 16 21 37 ม.3/1 16 14 30
ป.6/2 16 19 35 ม.3/2 16 14 30
รวม 89 121 210 รวม 102 71 173

รวมทั้งหมด

ชาย หญิง
329 356
685

สถิติ ณ วันที่ 14  มิถุนายน  2562

ภาคเรียนที่ 2/2561

สถิติจำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเก่า) ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

ชั้น ชาย หญิง รวม ชั้น ชาย หญิง รวม
อ.1/1 10 10 20 ป.1/1 14 17 31
อ.1/2 10 10 20 ป.1/2 13 16 29
อ.2/1 12 18 30 ป.2/1 14 18 32
อ.2/2 12 16 28 ป.2/2 14 17 31
อ.3/1 9 9 18 ป.3/1 14 19 33
อ.3/2 11 8 19 ป.3/2 14 19 33
รวม 64 71 135 รวม 83 106 189
ชั้น ชาย หญิง รวม ชั้น ชาย หญิง รวม
ป.4/1 17 18 35 ม.1/1 18 16 34
ป.4/2 18 19 37 ม.1/2 17 18 35
ป.5/1 16 21 37 ม.2/1 15 15 30
ป.5/2 15 18 33 ม.2/2 16 15 31
ป.6/1 22 7 29 ม.3/1 9 17 26
ป.6/2 19 6 25 ม.3/2 11 16 27
รวม 107 89 196 รวม 86 97 183
รวมทั้งหมด ชาย หญิง
340 363
703

ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน  2561

ภาคเรียนที่ 1/2561


สถิติจำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเก่า) ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

ชั้น ชาย หญิง รวม ชั้น ชาย หญิง รวม
อ.1/1 10 10 20 ป.1/1 15 16 31
อ.1/2 10 12 22 ป.1/2 13 17 30
อ.2/1 12 18 30 ป.2/1 14 18 32
อ.2/2 10 16 26 ป.2/2 14 17 31
อ.3/1 9 9 18 ป.3/1 13 19 32
อ.3/2 11 8 19 ป.3/2 14 18 32
รวม 62 73 135 รวม 83 105 188
ชั้น ชาย หญิง รวม ชั้น ชาย หญิง รวม
ป.4/1 17 18 35 ม.1/1 18 16 34
ป.4/2 18 17 35 ม.1/2 17 18 35
ป.5/1 16 21 37 ม.2/1 15 14 29
ป.5/2 16 18 34 ม.2/2 15 16 31
ป.6/1 22 7 29 ม.3/1 10 17 27
ป.6/2 20 6 26 ม.3/2 11 16 27
รวม 109 87 196 รวม 86 97 183

รวมทั้งหมด

ชาย หญิง
340 362
702

สถิติ ณ วันที่ 10  มิถุนายน  2561

ภาคเรียนที่ 2/2560


สถิติจำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเก่า) ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

ชั้น ชาย หญิง รวม ชั้น ชาย หญิง รวม
อ.1/1 12 17 29 ป.1/1 14 18 32
อ.1/2 9 19 28 ป.1/2 15 17 32
อ.2/1 8 11 19 ป.2/1 12 19 31
อ.2/2 11 8 19 ป.2/2 14 17 31
อ.3/1 10 10 20 ป.3/1 18 18 36
อ.3/2 11 12 23 ป.3/2 16 17 33
รวม 61 77 138 รวม 89 106 195
ชั้น ชาย หญิง รวม ชั้น ชาย หญิง รวม
ป.4/1 17 20 37 ม.1/1 16 13 29
ป.4/2 18 19 37 ม.1/2 15 16 31
ป.5/1 21 7 28 ม.2/1 10 17 27
ป.5/2 20 7 27 ม.2/2 11 18 29
ป.6/1 12 18 30 ม.3/1 10 13 23
ป.6/2 15 16 31 ม.3/2 12 12 24
รวม 103 87 190 รวม 74 89 163

รวมทั้งหมด

ชาย หญิง
327 359
686

สถิติ ณ วันที่ 22  พฤศจิกายน 2560

ภาคเรียนที่ 1/2560


สถิติจำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเก่า) ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ชั้น ชาย หญิง รวม
อ.1/1 12 16 28
อ.1/2 9 19 28
อ.2/1 8 11 19
อ.2/2 11 9 20
อ.3/1 10 10 20
อ.3/2 11 12 23
รวม 61 77 138
ป.1/1 14 18 32
ป.1/2 15 17 32
ป.2/1 12 19 31
ป.2/2 14 17 31
ป.3/1 18 18 36
ป.3/2 16 17 33
รวม 89 106 195
ชั้น ชาย หญิง รวม
ป.4/1 17 20 37
ป.4/2 18 19 37
ป.5/1 21 8 29
ป.5/2 20 8 28
ป.6/1 12 18 30
ป.6/2 15 16 31
รวม 103 89 192
ม.1/1 16 13 29
ม.1/2 15 16 31
ม.2/1 10 17 27
ม.2/2 11 18 29
ม.3/1 10 13 23
ม.3/2 12 12 24
รวม 74 89 163
รวมทั้งมด 327 361 688

สถิติ ณ วันที่ 2  สิงหาคม 2560