053-721075, 09-4891-9111 t1bankao@gmail.com
จันทร์จิรา

นางสาวจันทร์จิรา เชื้อเมืองพาน

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

สุชาติ

นายสุชาติ ศรีธิโอวาท

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

หงษ์

นางสาวฐิติรัตน์ ลาภสกุลศรี

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

DSC05493

นายบรรจง ประเสริฐจีวะ

นักการภารโรง

DSC05490

นายณรงค์ โยสุยะ

นักการภารโรง

คมกริช

นายคมกริช เมาลี

นักการภารโรง

ยายถนอม

นางถนอม เชื้อเมืองพาน

แม่บ้าน

ป๊อป

นางสาวพิมพ์สิริ เชื้อเมืองพาน

แม่บ้าน